Zespół - rozwiązania kryzysowe dla Biznesu. Zespół - Peregrine
Zespół

DR MICHAŁ MIRECKI

CEO PEREGRINE

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – doktor nauk ekonomicznych (temat wyróżnionej przez uczelnię rozprawy: Determinanty stosowania platform elektronicznych B2B w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych”). Autor publikacji z zakresu optymalizacji organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami (publikacje w Harvard Business Review Polska, Wydawnictwie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu).

Ekspert w zakresie organizacji, zarządzania, optymalizacji finansowej i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada 20-letnie doświadczenie w ocenie kondycji spółek, usprawnianiu ich funkcjonowania oraz nadawaniu kierunków dalszego rozwoju. Kierował projektami zakupu spółek w ramach Private-Equity. Doradzał i zarządzał spółkami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, firmami doradczymi i audytorskimi. Skuteczny menedżer CEO średniej wielkości spółek.

OSKAR SITEK

ADWOKAT, PARTNER W KANCELARII RESIST

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.

Przygotowuje optymalne scenariusze restrukturyzacji oraz skutecznie negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, w tym z podmiotami finansującymi, tj. bankami, oraz funduszami inwestycyjnymi.

Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu projektów infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczących nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych, a także sporów pracowniczych oraz spraw z zakresu odpowiedzialności kadry zarządzającej.

Posiada bogate doświadczenie we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach upadłościowych wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajmował się obsługą rozmaitych transakcji kapitałowych, w tym również z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, syndyków i zarządców. Doskonale porusza się w prawnej organizacja procesu nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Znakomicie orientuje się w zagadnieniach związanych z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych i pieniężnych. Doradzał w ponad tysiącu transakcji związanych z zabezpieczeniem lub obrotem wierzytelnościami.

Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z reorganizacją zatrudnienia, w tym prowadzeniu pertraktacji ze związkami zawodowymi oraz przeprowadzaniu zwolnień grupowych.

Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz procedury cywilnej.

PIOTR REZANKO

ADWOKAT, PARTNER W KANCELARII RESIST

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.

Zajmuje się w bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym opracowywaniu i wdrażaniu zasad (praktyk) ładu korporacyjnego.

Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów w restrukturyzacji, w tym w szczególności w ramach postępowania sanacyjnego. Posiada unikatowe doświadczenie w zarządzaniu masą sanacyjną oraz efektywnym koordynowaniem relacji pomiędzy podmiotem w restrukturyzacji a zarządcą.

Zajmuje się również obsługą spółek sektora rynku kapitałowego, w tym w zakresie realizacji obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego oraz innych regulatorów rynku kapitałowego.

Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach korporacyjnych oraz sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i umownej kadry zarządzającej. Autor publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa upadłościowego.

PIOTR KIELOCH

ADWOKAT, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporami gospodarczymi.

Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w opracowywaniu optymalnych planów działań naprawczych. Doradza w wyborze odpowiedniego trybu restrukturyzacji sądowej. W ramach swojej praktyki przygotowuje propozycje układowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz podejmuje działania zwiększające szansę na zawarcie układu. Wspiera także przedsiębiorców w zarządzaniu wizerunkiem firmy w kryzysie, opracowując strategie komunikacji w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami.

Brał udział w wielu transakcjach z udziałem podmiotów w restrukturyzacji lub upadłości, w tym w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Doskonale orientuje się również w zagadnieniach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w tzw. okresie ochronnym (przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego).

Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności, w tym w ramach postępowań upadłościowych oraz w podejmowaniu działań związanych z szeroko pojętą ochroną praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Doradza we wszelkich kwestiach związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej niewypłacalnych podmiotów gospodarczych. Pełnomocnik w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

BEATA SIENKIEWICZ-RASIŃSKA

BIEGŁY REWIDENT, FINANSTER

Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie audytu, doradztwa oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Swoje doświadczenie zdobywała pracując pod marką Finanster, na zlecenie klientów, ale również przez ponad 10 lat na stanowisku głównej księgowej w międzynarodowych korporacjach.

Doświadczenie Beaty pozwala jej na podjęcie współpracy zarówno z dużymi jak i małymi podmiotami gospodarczymi, działającymi w różnych branżach gospodarki, o różnej strukturze organizacyjnej. Jako biegły rewident Beata jest wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10976.

Biuro Biegłego Rewidenta FinanSter wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3209. Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiada nr 4377/97

Znajdziemy ukryty potencjał Twojej firmy

Napisz do mnie


    Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest The Motion Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych.

    Skontaktuj się