Zarządzanie tymczasowe i kryzysowe

Członkowie PEREGRINE płynnie wkraczają w tymczasowe role kierownicze, aby prowadzić okresy przejściowe szybkich zmian. Zapewniamy wytyczne i stabilność dla firm lub jednostek biznesowych znajdujących się w kryzysie lub w okresach gorszych wyników. Nasz doświadczony zespół dąży do poprawy wyników naszych klientów poprzez wypełnianie kluczowych zadań, takich jak dyrektor ds. restrukturyzacji, dyrektor finansowy i dyrektor generalny. Wprowadzając porządek i spokój do chaotycznych środowisk biznesowych, nasi tymczasowi (interim) kierownicy zwiększają doskonałość operacyjną i/lub finansową w całej organizacji. Naszymi podstawowymi celami są skrócenie terminów niezbędnych do realizacji inicjatyw naprawczych, okrzepnięcie i ustabilizowanie zespołu zarządzającego i bazy pracowników oraz osiągnięcie pożądanych krótkoterminowych i długich wyników poprzez złagodzenie stresu i wykorzystanie danych do podejmowania decyzji.

Usługi tymczasowe i zarządzania kryzysowego obejmują:

Pełnienie natychmiastowych kluczowych ról kierowniczych wyższego szczebla

Zarządzanie komunikacją z pożyczkodawcami, wierzycielami, akcjonariuszami, członkami zarządu, zarządem, pracownikami i innymi kluczowymi interesariuszami

Kierowanie planowaniem, wdrażaniem i realizacją procesu restrukturyzacji